Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Đây là một dạng toán cơ bản của lớp 5, đề bài cho tổng và tỷ như vậy các em cần xác định rõ đâu là tổng và đâu là tỷ. Vậy tổng là gì? Tỷ là gì? Hãy xem các gia sư giải toán lớp 5 trực tuyến giải thích.

– Tổng là kết quả của phép cộng.

Tỉ số là xem số này gấp số kia bao nhiêu lần, bằng một phần mấy của số kia hay bằng mấy phần mấy của số kia? (Nó có thể thể hiện ở phép nhân, phép chia, …).

Sau đây, là một số bài toán được giải trực tuyến ở bài này để các em làm quen:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.  Tính diện tích miếng vườn.

Hướng dẫn:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 200 : 2 = 100 m.

Sơ đồ:

Chiều rộng: |===|

Chiều dài   : |===|===|===|

Tổng số phần bằng nhau: 3 + 1 = 4 phần.

Chiều rộng mảnh vườn là: 100 : 4 = 25 m.

Chiều dài mảnh vườn là: 25*3 = 75 m. (hay 100 – 25 = 75)

Diện tích mảnh vườn là: 25*75 = 1875 m2.

Bài 2: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Giải:

Với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ, cho ta biết tỉ số học sinh nam so với học sinh nữ là 5/2.

Ta có sơ đồ:

Số hs nữ    : |===|===|

Số hs nam: |===|===|===|===|===|

Tổng số phần bằng nhau: 2 + 5 = 7 phần.

Giá trị mỗi phần là: 567 : 7 = 81 học sinh.

Số hoc sinh nam là: 81*5  = 405 học sinh.

Số học sinh nữ là: 81*2 = 162 học sinh.

Đáp số: 405 hs nam, 162 hs nữ.

Bài 3: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Hướng dẫn giải:

Tổng hai số là: 440*2 = 880.

Khi ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn => Số lớn gấp 10 lần số bé.

Ta có sơ đồ:

Số bé : |==|

Số lớn: |==|==|==|==|==|==|==|==|==|==|

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 10  = 11.

Giá trị mỗi phần: 880 : 11 = 80.

Số bé là: 80*1 = 80.

Số lớn là: 80*10 = 800.

Đáp số: số bé 80, số lớn 800.

Bài 4: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Hướng dẫn giải:

Tổng của 3 số là: 85*3 = 255.

Khi ta thêm 1 chữ số 0 vào bên pahỉ số thứ hai ta được số thứ nhất, cho ta biết số thứ nhất gấp 10 lần số thứ 2.  Gấp 4 lần số thứ hai được số thứ ba, có nghĩa là số thứ ba gấp 4 lần số thứ hai.

Do đó, ta có sơ đồ như sau:

Số thứ nhất: |==|==|==|==|==|==|==|==|==|==|

Số thứ hai:    |==|

Số thứ ba:      |==|==|==|==|

Tổng số phần bằng nhau: 10 + 1 + 4 = 15 phần.

Giá trị mỗi phần: 255 : 15 = 17.

Số thứ nhất: 17*10 = 170.

Số thứ hai: 17*1 = 17.

Số thứ ba: 17*4 = 68.

Đáp số: 170, 17 và 68.

Một số bài tập của gia sư trực tuyến để giúp các em tự ôn tập.

Bài 5: Tổng 2 số bằng 385. Một trong hai số tận cùng bằng chữ số 0, nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được 2 số bằng nhau. Tìm hai số đó.

Bài 6: Hai số có tổng là 0,25 và thương cũng là 0,25. Tìm 2 số đó.

Bài 7: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích của hai thửa ruộng đó là 7,8a. Nếu chuyển 1/6 diện tích ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.

Bài 8: Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có diện tích tổng cộng là 1560 m2. Nếu lấy ¼ diện tích thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diện tích chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng.

Bài 9: Hai hầm đông lạnh chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau.   Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply