So sánh phân số

Hôm nay, gia sư trực tuyến hướng dẫn các em đang học toán 5 cách so sánh phân số trong chương trình tiểu học.

1. So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số, quy đồng tử số:

VD1: So sánh 1/ 2 và 1/3

Ta có: Nhân cả tử và mẫu của 1/2 với 3 ta được 1/2 = 3/6

Nhân cả tử và mẫu của 1/3 với 2 ta được 1/3 = 2/6

Lại có 3/6 > 2/6 => 1/2 >1/3

VD2: So sánh hai phân số 3/4 và 2/5

Lời giải của gia sư toán tiểu học trực tuyến:

Nhân cả tử và mẫu của phân số 3/4 với 2 ta được 3/4 = 6/8

Nhân cả tử và mẫu của phân số 2/5 với 3 ta được 2/5 = 6/ 15

Ta có 6/8 > 6/15 => 3/4 > 2/5

2. So sánh phân số bằng cách so sánh phần bù với đơn vị của phân số:

Phần bù của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó, trong hai phân số phân số nào có phần bù lớn hơn thì nhỏ hơn và ngược lại.

VD3: So sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện nhất:

2000/2001 và 2001/2002

Giải:

Ta có 1 – 2000/2001 = 2001/2001 – 2000/2001 = 1/2001

Và 1 – 2001/2002 = 2002/2002 – 2001/2002 = 1/2002

Vì 1/2001 > 1/2002 nên 2000/2001 < 2001/2002.

3. So sánh phân số bằng cách so sánh phần hơn với đơn vị của phân số:

Phần hơn với đơn vị của phân số là hiệu của phân số đó là 1. Phân số nào có phần hơn lớn hơn thì lớn hơn.

VD4: So sánh 2015/2014 và 2014/2013

Giải:

Ta có: 2015/2014 – 1 = 2015/2014 – 2014/2014 = 1/2014

và 2014/2013 – 1 = 2014/2013 – 2013/2013 = 1/2013

Vì: 1/2014 < 1/2013 nên 2015/2014 < 1/2014/2013

4. So sánh hai phân số bằng cách so sánh cả hai phân số với giá trị trung gian.

VD5: So sánh 3/5 và 4/9

Giải:

Ta có 3/5 > 3/6 = 1/2 và 4/9 < 4/8 = 1/2

=> 3/5 > 1/2 > 4/9

Vậy 3/5 > 4/9

5. Đưa hai phân số về dạng hỗn số để so sánh:

khi chia tử số cho mẫu số của 1 phân số ta được thương giống nhau thì gia sư trực tuyến sẽ đưa phân số về dạng hỗn số và tiến hành so sánh các phần phân số của hai hỗn số đó

VD6: So sánh 47/15 và 65/21

Giải:

Ta có 47/15 = 3(2/15) và 65/21 = 3(2/21)

Vì 2/15 > 2/21 nên 3(2/15) > 3(2/21) hay 47/15 > 65/21

6. Thực hiện phép chia hai phân số để so sánh:

khi chia hai phân số cho nhau nếu được kết quả:

– Bằng 1 thì hai phân số bằng nhau.

– Lớn  hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ 2.

– Nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ 2.

VD7: So sánh 5/9 và 7/10

Giải:

Ta có: 5/9 : 7/10 = (5*10)/(9*7) = 50/63 < 63/63 = 1

Vậy 5/9 < 7/10.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply