Một Số Bài Toán Phân Tích Cấu Tạo Số

Bài 1: Thay mỗi chữ số bằng chữ số thích hợp trong các phép tính sau:

a) 30abc : abc = 241

b) abab + ab = 1326

c) abc + ab = bccb

d) abc = dad : 5

Hướng dẫn giải:

a) 30abc : abc = 241

=> 30abc = 241*abc

=> 30000 + abc = 241*abc

=> 30000 = 241*abc – abc

=> 30000 = 240*abc

=> abc = 30000 : 240

=> abc =125

Đ/S: 125

b) abab + ab = 1326

=> ab00 + ab + ab = 1326

=> 100*ab + 2*ab = 1326

=> 102*ab = 1326

=> ab = 1326 : 102

=> ab = 12

Đ/S: 13

c) abc + ab = bccb

=> 100*a + 10*b + c + 10*a + b = 1000*b + 100*c + 10*c + b

=> 110*a + 11*b + c = 1001*b + 110*c

=> 110*a =990*b + 109*c

Do 110*a và 990*b có tận cùng là 0 nên 109*c có tận cùng là 0 => c = 0.

Ta được: 110*a = 990*b

=> a = 9*b

=> a = 1; b = 9

Đ/S: a = 1, b = 9, c = 0

d) abc = dad : 5

=>dad = 5*abc

Vậy d = 5 (d không thể bằng 0). Ta có được:

5a5 = 5*abc

=> 100*5 + 10*a  + 5 = 5*100*a + 5*bc

=> 505 + 10*a = 500*a + 5*bc

=> 505 = 490*a + 5*bc

=> 101 = 98*a + bc

Do 0 < a < 10 và 98*a < 101 => a = 1

=> bc = 03

Vậy a = 1; b =0; c =3; d = 5.

Bài 2: Tìm các chữ số sao cho phép tính phù hợp:

1975abcd : abcd + 6 = 2007

Hướng dẫn giải của gia sư trực tuyến như sau:

1975abcd : abcd + 6 = 2007

=> 1975abcd : abcd = 2001

=>1975abcd = 2001*abcd

=> 1975*10000 + abcd = 2001*abcd

=>19750000 = 2000*abcd

=> abcd = 19750000 : 2000

=> abcd = 9875

Bài 3: So sánh hai biểu thức:

A = abc + bc + 1992

B = 19bc + d2 + a9c

Hướng dẫn giải:

A = abc + bc + 1992 = 100*a + 10*b + c + 10*b + c + 1992 = 100*a + 20*b + 2*c + 1992

B = 19bc + d2 + a9c = 1900 + 10*b + c + 10*d + 2 + 100*a + 90 + c

= 100*a + 10*b + 10*d + 2*c + 1992

=> B >  A

Chúc các em học tốt dạng toán phân tích cấu tạo số này.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply