Một số bài toán luyên thi hsg lớp 5

BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:

( 2011 + 1 ) : 2 = 1006

( 2011 – 1 ) : 2 = 1005

Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:

Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996

Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

 

***********

BÀI SỐ 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

 

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là:

Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286

Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285

Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:

Số lớn đó là: 286 + 18 = 304

Số bé đó là : 285 – 18 = 267

Đáp số: 267 và 304

 

BÀI SỐ 4:  Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218.

Tìm số bị chia và số chia đó.

Bài giải:

Gọi số chia là x theo bài toán ta có:

( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97

Vậy số bị chia là:

( 97 x 3 ) + 24 = 315

Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97

BÀI SỐ 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào?

Bài giải:

Số tự nhiên đó là: 389

BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Trả lời:

Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267

Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304

BÀI SỐ 7:  Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.

Trả lời:

Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474

Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525

BÀI SỐ  :   Tìm hai số lẻ có tổng bằng 186 biết giữa chúng có 5 số lẻ khác.

ĐS:

 

BÀI SỐ  :   Tìm hai số lẻ có tổng bằng 60 biết giữa chúng có 5 số chẵn.

ĐS:

BÀI SỐ 8:  Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)

Trả lời:

Phân số đó là: 86/129

BÀI SỐ 9:  Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173

Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply