Giải Bài Toán Công Việc Chung Trong Các Đề Thi Phần 2

Giải Bài Toán Công Việc Chung Trong Các Đề Thi phần 2 – Xem phần 1: http://giasutructuyen.edu.vn/giai-bai-toan-cong-viec-chung-trong-cac-de-thi

Bài 6: Một con trâu ăn hết một bó cỏ trong 16 phút. Nhưng trâu mới ăn được 4 phút thì có thêm một con bê đến ăn cùng. Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì hết cỏ. Nếu con bê ăn một mình thì sau bao nhiêu lâu sẽ hết cỏ? (Olympic Toán Tuổi Thơ 2011)

Hướng dẫn giải:

Tronng 4 phút trâu ăn được: 4 : 16 = 1/4 bó cỏ.

Cỏ còn lại: 1 – 1/4 = 3/4 bó cỏ.

Trong 10 phút nữa trâu ăn thêm: 10 : 16 = 5/8 bó cỏ.

Trong 10 phút lượng cỏ bê ăn là: 3/4 – 5/8 = 1/8 bó cỏ.

Thời gian để bê ăn một mình hết bó cỏ là: 10 : 1/8 = 80 phút.

Đ/S: 80 phút

Bài 7: 15 công nhân mỗi ngày làm 8 giờ thì hoàn thành công việc được giao trong 20 ngày. Hỏi nếu thêm 5 công nhân và mỗi ngày làm 10 giờ sẽ hoàn thành công việc đó sau bao nhiêu ngày? (AMS 2007)

Hướng dẫn giải:

Số giờ công nhân làm trong 15 ngày là: 20*8 = 160 giờ.

1 công nhân làm xong công việc đó phải hết: 15*160 = 2400 giờ

20 công nhân làm xong viêc đó phải hết: 2400 : 20 = 120 giờ.

Mỗi ngày làm 10 giờ thì số ngày làm xong công việc là:  120 : 10 = 12 ngày

Đ/S: 12 ngày

Bài 8: Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại mất bao lâu ? (AMS 2008)

Hướng dẫn giải:

Trong 1 giờ 2 ngày làm chung được: 1 : 12 = 1/12 công việc.

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được: 2/3 : 10 = 1/15 công việc.

Trong 1 giờ người thứ hai làm được: 1/12 – 1/15 = 1/60 công việc.

Thời gian người thứ hai làm 1/3 công việc là: 1/3 : 1.60 = 20 giờ.

Đ.S: 20 giờ

Bài 9: Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 12 phút ; nếu vòi 2 và vòi 3 cùng chảy thì đầy bể sau 2 giờ ; nếu vòi 3 và vòi 1 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 30 phút. Hỏi vòi ba chảy riêng thì đầy bể sau bao lâu ?  (AMS 2009)

Hướng dẫn giải:

Đổi 1 giờ 12 phút = 6/5 giờ; 1 giờ 30 phút = 3/2 giờ

Trong 1 giờ:

Vòi 1 và vòi 2 chảy được: 1 : 6/5 = 5/6 bể

Vòi 2 và vòi 3 chảy được: 1 : 2 = 1/2 bể

Vòi 3 và vòi 1 chảy được: 1 : 3/2 = 2/3 bể

Do vậy trong 1 giờ vòi 3 chảy được: (1/2 + 2/3 – 5/6) : 2 = 1/6 bể

Thời gian vòi 3 chảy 1 mình đầy bể là: 1 : 1/6 = 6 giờ

Đ/S: 6 giờ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply