Đề luyện thi trực tuyến số 1

Đề luyện thi trực tuyến số 1 của gia sư trực tuyến.

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Viết số tự nhiên lớn nhất các chữ số khác nhau và có tích các chữ số là 56.

Bài 2: Từ bốn chữ số 1; 2; 3; 4 hãy lập tất cả các số có 4 chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đó, có tìm được hai số mà số này chia hết cho số kia không?

Bài 3: Giá của một loại phấn viết bảng tháng 7 giảm 20% so với tháng 5 nhưng tháng 9 lại tăng 20% so với tháng 7. Hỏi giá của loại phấn đó đã tăng hay giảm so với tháng 5?

Bài 4: Hai địa điểm A và B cách nhau 68km. Lúc 5 giờ 25 phút một người đi xe máy từ A về B. Đến 7 giờ 25 phút một người thứ hai đi xe máy từ B về A.

a)     Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Biết vận tốc của người thứ nhất là 10 km/giờ, vận tốc của người thứ hai là 14 km/giờ?

b)     Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 5: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình thang ABCD (AB, CD là hai đáy – hình dưới) có diện tích hình tam giác OAB bằng 4cm2, diện tích hình tam giác OCD bằng 16cm2. Tính chu vi hình vuông này?

DE-1

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply