Đề Kiểm Tra Chất Lượng Môn Toán Lớp 8

Đề Kiểm Tra Chất Lượng Môn Toán Lớp 8

Bài 1(2 điểm):

a. Rút gọn biểu  thức:

A= (2+1)(22+1)(24+1)(28 + 1)…….( 2256 + 1)  + 1

b. Nếu  x2=y2 + z2

Chứng minh rằng: (5x – 3y + 4z)( 5x –3y –4z) = (3x –5y)2

Bài (2 điểm): Tìm x , biết :

(x – 30)/1983 + (x – 4)/2009 + (x – 1975)/38 = 3

Bài 3 (2điểm):

a) Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích của hai trong ba số ấy ta được 242.

b. Phân tích đa thức thành nhân tử:

x3 – x2 – 14x + 24       (1,5 điểm)

Bài 4 (3 điểm):

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi E; F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. M là giao điểm của CE và DF.

1.Chứng minh CE vuông góc với DF.

2.Chứng minh  MAD cân.

Bài 5 (1điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = (x2 – 2x + 2013)/(2013x2) , ( x khác 0)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply