Dạng toán tìm phân số của một số

Hôm nay, gia sư toán trực tuyến xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4, dạng toán tìm phân số của một số, một dạng toán rất hay của chương trình toán học lớp 4. Chúc các em học tốt.

Chúng tôi, những gia sư trực tuyến luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của các em qua SĐT 0936 128 126. Chúc các em học tốt.

Sau đây là một số bài tập và hướng dẫn giải của gia sư trực tuyến:

Bài 1: Mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ .Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải:

Tuổi con là: 49 : 2/7 = 14 tuổi.

Đ/S: 14 tuổi.

Bài 2:Mẹ 36 tuổi ,tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Hướng dẫn giải:

Tuổi con hiện nay là: 36 : 1/6 = 6 tuổi.

Hiệu tuổi mẹ và tuổi con là: 36 – 6 = 30 tuổi.

Do hiệu tuổi mẹ và tuổi con là không đổi theo thời gian nên khi tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ thì tuổi con là:

30 : (3 – 1) = 15 tuổi.

Vậy sau: 15 – 6 = 9 năm nữa thì tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ.

Đ/S: 9 năm

Bài 3: Bác An có một thửa ruộng . Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau .1/3 Để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m2  . Tính diện tích thửa ruộng.

Hướng dẫn giải:

B1: tìm số phần còn lại để bác An làm diện tích đường đi.

B2: Tính diện tích thửa ruộng = 30 : số phần tính được ở B1

Bài 4: Trong đợt kiểm tra học kì  vừa qua ở khối 4 thầy giáo nhận thấy. 1/2  Số học sinh đạt  điểm giỏi ,1/3  số học sinh đạt điểm khá ,1/10 số học sinh  đạt trung bình còn lại là số học sinh đạt điểm yếu .Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

Lời giải:

Số học sinh của cả khối là: 45 : 1/2 = 90 học sinh.

Số học sinh đạt điểm yếu ứng với số phần là: 1 – 1/2 – 1/3 – 1/10 = 1/15

Số học sinh đạt điểm yếu là: 90*1/15 = 6 học sinh.

Đ/S: 6 hs

Bài 5: a) Một cửa hàng nhận về một số hộp xà phòng . Người bán hàng để lại 1/10 số hộp bầy ở quầy ,còn lại đem cất vào tủ quầy .Sau khi bán 4 hộp ở quầy người đo nhận thấy số hộp xà phòng cất đi gấp 15 lần số hộp xà phòng còn lại ở quầy. Tính số hộp xà phòng cửa hàng đã nhập.

Nhận xét : ở đây ta nhận thấy số hộp xà phòng cất đi không thay đổi vì vậy cần bám vào đó bằng cách lấy số hộp xà phòng cất đi làm mẫu số . tìm phân số chỉ 4 hộp xà phòng.

b) Một cửa hàng nhận về một số xe đạp . Người bán hàng để lại 1/6 số xe đạp bầy bán, còn lại đem cất vào kho. Sau khi bán 5 xe đạp ở quầy người đo nhận thấy số xe đạp cất đi gấp 10 lần số xe đạp còn lại ở quầy. Tính số xe đạp cửa hàng đã nhập.

Lời giải:

Ban đầu:

Số xe đạp cất vào kho bằng 1 – 1/6 = 5/6 số xe đạp.

Số xe đạp để ở quầy so với số xe trong nhà kho là: 1/6 : 5/6 = 1/5 (số xe trong kho)

Sau khi bán đi 5 xe:

Số xe đạp để ở quầy so với số xe trong nhà kho là: 1 : 10 = 1/10 (số xe trong kho)

5 chiếc xe đạp bằng: 1/5 – 1/10 = 1/10 số xe trong kho.

Số xe trong kho là: 5 : 1/10 = 50 xe đạp.

Số xe đạp của hàng đã nhập là: 50 : 5/6 = 60 xe đạp.

Đ/S: 60 xe đạp.

c) Trong đợt hưởng ứng phát động trồng cây đầu năm  ,số cây lớp 5a trồng bằng 3/4  số cây lớp 5b. Sau khi nhẩm tính thầy giáo nhận thấy nếu lớp 5b trồng giảm đi 5 cây thì số cây lúc này của lớp 5a sẽ bằng 6/7 số cây của lớp 5b.

Sau khi thầy giáo nói như vậy bạn Huy đã nhẩm tính ngay được số cây cả 2 lớp trồng được . Em có tính được như bạn không ?

Bài 6: Một giá sách có 2 ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ở ngăn trên.  Nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới sẽ gấp 4 lấn số sách ở ngăn trên .Tính số sách ở mỗi ngăn.

Lời giải:

Ban đầu số sách ngăn trên so với tổng số sách là:  1: (3 + 1) = 1/4 tổng số sách

Sau khi chuyển 2 quyển sách thì số sách ngăn trên so với tổng số sách là: 1 : (4 + 1) = 1/5 tổng số sách.

2 quyển sách có giá trị bằng: 1/4 – 1/5 = 1/20 tổng số sách.

Vậy tổng số sách 2 ngăn là: 2 : 1/20 = 40 quyển.

Số sách ở  ngăn trên là: 40*1/4 = 10 quyển.

Số sách ở ngăn dưới là: 10*3 = 30 quyển.

Đ/S: 10 và 30.

Bài 7: Hai kho có 360 tấn thóc .Nếu lấy 1/3 số thóc  ở kho thứ nhất và 2/ 5 số thóc ở kho thứ 2 thì số thóc còn lại ở 2 kho bằng nhau.

a.Tính số thóc lúc đầu mỗi kho.

b. Hỏi đã lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc.

Bài 8: Hai bể chứa 4500 lít nước . người ta tháo ở bể thứ nhất 2/5 bể .Tháo ở bể thứ hai là 1/4  bể thì só nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước .

Bài 9 : Hai bể chứa 4500 lít nước . người ta tháo ở bể thứ nhất 500 lít .Tháo ở bể thứ hai là 1000 lít  thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước .

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses

  1. tuổi con 49×2/7 thầy ôi,thây ôi hỏng 1 thế hệ(49:2/7=49×7/2 mà)

Leave a Reply